На главную
укр.
 ▲ 

Газета "Все о бухгалтерском учете"

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ — 2016
Заполняем правильно!

Вашему вниманию представлен образец налоговой накладной по форме, утвержденной приказом Минфина Украины от 31.12.15 г. № 1307, с практическими советами по заполнению . Эта форма, как и описанный порядок ее заполнения, актуальны с 01.04.16 г.

Основные правила заполнения налоговой накладной

1. НН выписывают только зарегистрированные в налоговой плательщики НДС, которым присвоен индивидуальный налоговый номер плательщика НДС (п. 201.8 Налогового кодекса Украины, далее — НКУ, п. 1 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного приказом Минфина Украины от 31.12.15 г. № 1307, далее — Порядок № 1307).

2. НН и приложения к ней оформляют исключительно в электронной форме при условии регистрации электронно-цифровой подписи уполномоченного налогоплательщиком лица (п. 201.1 НКУ, п. 2 Порядка № 1307).

3. НН составляют на дату возникновения налоговых обязательств продавца (поставщика), кроме случаев, предусмотренных НКУ и Порядком № 1307 (п. 201.1 НКУ, п. 5 Порядка № 1307).

4. НН заполняют на украинском языке (п. 4 Порядка № 1307).

5. Все графы НН, которые содержат стоимостные показатели, заполняют в гривнах с копейками (п. 4 Порядка № 1307).

6. НН в обязательном порядке регистрируют в ЕРНН, в том числе те из них, которые продавец (поставщик) оставляет у себя (п. п. 198.5, 199.1, 201.1, 201.10 НКУ, п. 3 Порядка № 1307). С 01.04.16 г. все НН регистрируют в ЕРНН по форме, действующей на день регистрации (п. 3 Порядка № 1307).

7. НН не выписывают при осуществлении операций, которые не являются объектом налогообложения, включая перечисленные в ст. 196 НКУ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
31 грудня 2015 року № 1307
Зведена податкова накладна  1  
Складена на операції, звільнені від оподаткування  2  
Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)
з причини (зазначається відповідний тип причини)  3 
 
          

 

 

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА 
                                        

Дата складання  4 
 
                                   

Порядковий номер  5 
/
     

(1)

 

Постачальник (продавець)  6 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  7 
   
                    

(номер філії2)
Отримувач (покупець)  6 
 
(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)
                                                            

(індивідуальний податковий номер)  7 
   
                    

(номер філії2)

 

Розділ А
IЗагальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість  13  
IIЗагальна сума податку на додану вартість, у тому числі:  13  
IIIзагальна сума податку на додану вартість за основною ставкою  13  
ІVзагальна сума податку на додану вартість за ставкою 7 %  13  
VУсього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)  13  
VIУсього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)  13  
VIIУсього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)  13  
VIIIУсього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0 % (код ставки 902)  13  
ІХУсього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)  13  
ХДані щодо зворотної (заставної) тари  14  
Розділ Б

з/п
Номенклатура товарів/послуг продавця  8 Код товару згідно з УКТ ЗЕД  9 Одиниця виміру товару/послугиКількість
(об'єм, обсяг)
 11 
Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування податку на додану вартістьКод ставки  12 Код пільги3  2 Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість
умовне позначення (українське)  10 код  10 
12345678910
1         
2         
...         
9999         

Суми податку на додану вартість, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

Посадова (уповноважена) особа/фізична особа (законний представник)      
                                                  
    (ініціали та прізвище)  15    (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта4)

1 У порядковому номері після символу "/" зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю, або код 5 - у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.

2 Зазначається у разі постачання/придбання товарів/послуг філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору.

3  2 
(у разі відсутності пільги у довідниках податкових пільг зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування)

4 Серію та номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заполнить налоговую накладную вам помогут:


© "Все о бухгалтерском учете", 2016

 1  Данное поле отмечают крестиком при составлении сводной НН:

  • на ритмические и беспрерывные поставки (п. 201.4 НКУ, п. 19 Порядка № 1307), в том числе при начислении обязательств по кассовому методу при поставке (в том числе оптом), передаче, распределении электрической и/или тепловой энергии, поставке угля и/или продуктов его обогащения товарных позиций 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 по УКТ ВЭД по п. 44 подразд. 2 р. ХХ НКУ (см. письмо ГФСУ от 28.01.16 р. № 1664/6/99-99-19-03-02-15);
  • при начислении обязательств по п.п. 198.5, 199.1 НКУ.

 2  Графу 9 раздела Б заполняют только на поставки, освобожденные от НДС по ст. 197, подр. 2 р. ХХ НКУ, международным договорам. В ней указывают код льготы согласно Справочнику налоговых льгот, которые являются потерями доходов бюджета, или Справочнику прочих налоговых льгот, актуальному на дату составления НН. При этому сноску 3 под табличной частью НН заполняют только в том случае, если в актуальном справочнике применяемая льгота отсутствует. Тогда в графе 9 указывают условный код «99999999», а в сноске 3 — норму ст. 197, подраздела 2 р. ХХ НКУ или международного договора, согласно которой НДС не начисляют.

Не забудьте также отметить записью «Без ПДВ» соответствующую ячейку в верхнем левом углу НН.

 3  Целый ряд операций, требующий начисления обязательств, сопровождается выпиской НН, которая остается у продавца (поставщика). Эти НН помечают знаком «Х» в левом верхнем поле НН с указанием типа причины. Все возможные типы причины, предусмотренные п. 8 Порядка № 1307, и соответствующие им операции мы собрали в таблице 1.

 4  В этом поле указывают дату возникновения налоговых обязательств, которая должна совпадать с днем выписки НН (п. 201.1 НКУ). В то же время НКУ и Порядок № 1307 предусматривает ряд исключений из общего правила, например, для сводной НН.

Для даты НН установлен формат: первые две цифры — день месяца, вторая пара — порядковый номер календарного месяца, и последние четыре — год. Проставлять точки, запятые и другие разделительные знаки в этом поле запрещено (п. 5 Порядка № 1307).

 5  До дроби указывают порядковый номер НН. Нумерацию (учет) НН налогоплательщик вправе вести произвольно. В то же время нельзя присваивать одинаковый номер двум и более НН, выписанным в один день. Кроме того, порядковый номер не может начинаться на «0».

После дроби отмечают свой вид деятельности сельхозпроизводители, которые работают по ст. 209 НКУ (код «2») и мясомолочные производители, которые не избрали спецрежим (код «3»), при оформлении НН на поставку сельхозпродукции собственного производства. Особым кодом «5» отмечают НН, составленные оператором инвестору по многостороннему соглашению о распределении продукции (п. 6 Порядка № 1307).

 6  Здесь необходимо указать полное или сокращенное наименование продавца и покупателя: юрлица — согласно учредительным документам; физлица-плательщика НДС — фамилию, имя и отчество (пп. пп. «в», «д» п. 201.1 НКУ). Филиалы (структурные подразделения), которых уполномочили выписывать НН, в поле, отведенном для наименования продавца (поставщика), кроме наименования головного предприятия согласно учредительным документам, указывают также через запятую свое наименование (п. 1 Порядка № 1307). А когда уполномоченный филиал выступает покупателем товаров/услуг от имени головного предприятия, тогда продавец в том же порядке заполняет поле, отведенное для наименования получателя (покупателя).

В некоторых случаях (см. таблицу 1) продавец (поставщик) дублирует свои данные в поле, отведенном для наименования получателя (покупателя). В той же таблице мы указали, когда наименование (ФИО) покупателя заменяют словом «Неплатник» или указывают особым способом, предусмотренным Порядком № 1307.

 7  В этих полях указывают индивидуальный налоговый номер (далее — ИНН) продавца и покупателя. Впрочем, целый ряд операций необходимо отметить условным налоговым номером (п. п. 11, 12 Порядка № 1307). С ними вам поможет разобраться таблица 1.

 8  В графе 2 раздела Б НН в общем случае указывают развернуто всю номенклатуру поставленных товаров (услуг) (пп. 1 п. 16 Порядка № 1307). При этом следует учитывать их наименование и классификацию согласно УКТ ВЭД (см. ответ на вопрос 8 ОНК № 127).

Обратите внимание: количество позиций в одной НН не может превышать 9999 — это новое правило заполнения НН. На те, которые не вместились, составляют новую НН и присваивают ей другой номер.

Если одному покупателю одновременно поставляют товары/услуги, которые облагают по разным ставкам НДС (0%, 7% или 20%), такую поставку можно оформить общей НН. Тем не менее товары (услуги), облагаемые по разным ставкам, следует разнести по разным строкам (п. 17 Порядка № 1307).

В итоговой НН (по ежедневным итогам) согласно некоторым разъяснениям контролеров номенклатуру можно обобщить записью «Товари/послуги в асортименті» (см. письмо ГФСУ от 13.10.15 г. № 21637/6/99-95-42-01-15, категорию 101.17 ОИР). В других разъяснениях они отрицают такую возможность (см., например, письмо ГФСУ от МГУ ДФС — ЦООКН от 26.11.15 г. № 26014/10/28-10-06-11).

Для ряда операций установлены особые правила заполнения данной графы. При выписке НН, которую помечают типом причины «15», в ней пишут: «перевищення ціни придбання над фактичною ціною постачання товарів/послуг, указаних в податковій накладній № _»; с типом причины «16»: «перевищення балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною постачання необоротних активів, указаних в податковій накладній № __»; с типом причины «17»: «перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг, указаних у податковій накладній № _». В той же строке указывают порядковый номер НН, выписанной на фактическую цену (договорную стоимость) поставки.

В НН, составленной оператором инвестору по многостороннему соглашению о распределении продукции, здесь пишут «розподіл сум податкового кредиту за багатосторонньою угодою про розподіл продукції».

При составлении сводной НН на условные поставки (типы причины «04», «08», «09», «13») номенклатуру не расшифровывают. В графе 2 указывают даты составления и порядковые номера НН, выписанных поставщиками, налоговый кредит по которым перекрывают обязательствами по п. п. 198.5, 199.1 НКУ. Если на такие поставки выписывают обычную НН (типы причины «04», «06», «08», «09», «13»), номенклатуру расшифровывают полностью.

 9  На всех этапах поставки подакцизных товаров и товаров, ввезенных на территорию Украины, в этой графе указывают код товара по УКТ ВЭД (пп. 2 п. 16 Порядка № 1307). Его записывают без разделительных знаков и пробелов.

Код УКТ ВЭД при поставке таких товаров указывают до того момента, пока в результате достаточной переработки они не превращаются в другой товар Достаточной налоговики считают обработку/переработку, если в ее результате изменился код товара по УКТ ВЭД на уровне любого из первых четырех знаков (см. письмо ГФСУ от 29.10.15 р. № 23005/6/99-99-19-03-02-15, , категорию 101.17 ОИР).

 10  В графе 4 раздела Б указывают условное обозначение единицы измерения на украинском языке согласно Классификатору системы обозначений единиц измерения и учета (далее — КСОЕИУ), а в графе 5 — код этой единицы измерения согласно КСОЕИУ.

Обратите внимание: с 01.04.16 г. действует новое правило. Если поставляемый товар или услуга имеют единицу измерения, отсутствующую в КСОЕИУ, в графе 4 указывают условную единицу, задействованную в первичных документах, которыми оформлялась поставка. При этом графу 5 оставляют пустой. Благодаря таким нововведениям при поставке услуг, которые не имеют количественного измерителя, в графе 4 можно использовать условное обозначение «послуга».

При составлении сводной НН на условные поставки по п. п. 198.5, 199.1 НКУ (типы причины «04», «08», «09», «13») в графе 4 указывают «грн», а графу 5 не заполняют.

 11  Порядок № 1307 не ограничивает количество знаков после запятой при указании количества поставленных товаров (услуг) в графе 6 раздела Б. Отсутствием ограничения можно воспользоваться, чтобы вывести точный результат в графе 10. Ведь, в отличие от количества, цена товаров (услуг) (графа 7) и другие стоимостные показатели НН позволено указывать исключительно в гривнах с копейками — кроме показателя графы 7, если это предусмотрено действующим законодательством (п. 4 Порядка № 1307).

В категории 101.17 контролеры порекомендовали использовать в показателе количества столько знаков после запятой, сколько необходимо для выведения правильного результата в графе 10. Если в результате перемножения граф 6 и 7 получается число, в котором количество знаков после запятой превышает два, но после округления по общим арифметическим правилам до двух знаков после запятой, второй знак не увеличивается на лишнюю единицу, количество знаков после запятой в графе 6 можно считать достаточным.

 12  В графе 8 раздела Б теперь отмечают код ставки НДС, по которой осуществляют налогообложение операций по поставке товаров/услуг (см. таблицу 2). Обратите внимание: если в графе 8 задействовали код 903 (при осуществлении освобожденных операций), другие коды ставок в данной НН присутствовать не должны (пп. 6 п. 16, п. 17 Порядка № 1307).

 13  В строках I—IX раздела А подбивают итоги начисления обязательств. Из них строки V—IX отведены для объема поставки. Их формируют показатели графы 10 раздела Б. Причем выбор строки зависит от кода, указанного в графе 8 раздела Б. Какие именно строки заполняют в разрезе кодов ставки налога, мы указали в таблице 2.

В строке III раздела А отражают общую для всей номенклатуры сумму НДС, начисленную по ставке 20%, в строке IV — по ставке 7%. Результат сложения этих строк фиксируют в строке II.

В строке I суммируют данные из строк II, V—X.

 14  Строка Х раздела А отведена для стоимости возвратной (залоговой) тары, стоимость которой указана в договоре (контракте). Ее не включают в базу налогообложения. Тем не менее, она также формирует итоговый показатель строки I (пп. 8 п. 16 Порядка № 1307).

 15  Под табличной частью свои инициалы и фамилию указывает лицо, уполномоченное на выписку НН. Форма НН также предусматривает поле для регистрационного номера учетной карточки уполномоченного лица — так называемый идентификационный код. Если же по религиозным причинам подписант отказался получать такой код и имеет соответствующую отметку в паспорте, в этом поле указывают серию и номер паспорта.